Regulamin

Regulamin
Wypożyczalni przyczep Helfer w Górsku przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 2g

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Wynajmujący, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie, przyczepę określoną w postanowieniach umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać. 
 2. Przedmiotem wynajmu jest przyczepa kompletna i wyposażona zgodnie z prawem drogowym.
 3. Pod pojęciem „przyczepa” rozumie się, przyczepę lekką , przyczepę platformę uniwersalną, lawetę samochodową, przyczepą do przewozu sprzętu budowlanego, przyczepę do przewozu łodzi.
 4. Przyczepy stanowią własność Wynajmującego.
 5. Przyczepy posiadają wyposażenie dodatkowe określone w umowie.
 6. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe w okresie użytkowania przyczepy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.
 7. Wynajmujący oświadcza, że przyczepy i lawety stanowiące przedmiot wynajmu posiadają obowiązkowe Ubezpieczenie OC i nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia AUTOCASCO i NW 

§ 2 Warunki wynajmu i zwrotu pojazdu:

 1. §1. Doba wynajmu trwa 24 godziny i jest liczona od momentu rozpoczęcia najmu (wydania pojazdu). Nie zwrócenie pojazdu do Wypożyczalni w uzgodnionym terminie zobowiązuje Najemcę do wcześniejszego poinformowania Wynajmującego telefonicznie sms-em (pod nr tel. 503 79 78 77 ) lub osobiście lecz nie później jak 3 godz. przed końcem umowy. Nie poinformowanie o zmianie terminu zwrotu skutkuje naliczaniem opłat bez jakichkolwiek zniżek( obowiązuje podstawowa opłata jak za pierwszą dobę wypożyczenia).
 2. Warunkiem koniecznym do wypożyczenia przyczepy jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości (prawa jazdy kat.B oraz E dla wypożyczających lawetę a także dowodu osobistego, dowód rejestracyjny do wglądu)
 3. W dniu wynajmu Najemca wynajmuje przyczepę fabrycznie kompletną, pozbawioną wad oraz wyposażoną zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
 4. Wynajmujący zezwala na użytkowanie przyczepy przez najemcę na podanej orientacyjnej trasie i obszarze RP.
 5. Na czas wynajmu najemca może ubezpieczyć kompleksowo przyczepę w zakresie ubezpieczenia AC, ponosząc koszty związane z tym ubezpieczeniem.
 6. W skład wyposażenia standardowego przyczepy wchodzą: koło manewrowe , wyciągarka (dot. lawet), najazd (dot. lawet), kliny i podpory (dot. niektórych modeli)
 7. Wyposażeniem dodatkowym przyczep samochodowych są pasy mocujące oraz reduktor gniazda napięcia który Najemca może wynająć za dodatkową jednorazową opłatą.
 8. W dniu wynajmu Najemca otrzymuje w pełni sprawną technicznie wyposażoną przyczepę. Najemca jest w pełni zobowiązany do bezspornego pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przyczepy Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w chwili wynajmu. Wszelkie późniejsze zażalenia zostaną uznane za bezpodstawne.
 10. Przed wydaniem przyczepy w uzasadnionych przypadkach Najemca pozostawia umowną kaucję zwrotną na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę.
 11. Odbiór i zwrot przyczepy następuje w wypożyczalni w Górsku ul.Markiewicza 2G.
 12. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętej przyczepy w nienaruszonym stanie technicznym , z kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.
 13. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku , awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia ) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.
 14. Najemca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego powyżej 3500 kg dopuszczalnej masy całkowitej (samochód plus przyczepa) oraz posiadania VIATOLL

§ 3 Warunki używania przyczepy:

 1. W okresie wynajmu Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wypożyczoną przyczepę, zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia przyczepy pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej kradzieżą.
 2. Zakazuje się używania przyczepy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucynogennych i narkotyków.
 3. Wynajęta przyczepa nie może być używana wbrew przepisom celnym, drogowym i innym.
 4. Najemca jest zobligowany do używania przyczepy zgodnie z jej instrukcją, przeznaczeniem i zaleceniami Wynajmującego.
 5. Najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim jeżeli uprzednio nie wskazał tych osób i ich danych osobowych w umowie najmu.
 6. Osoba używająca przyczepę musi posiadać ważne prawo jazdy oraz odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zestawu samochodowego.
 7. W przypadku jakichkolwiek dokonanych przez Najemcę zmian powodujących koszty (zmian w instalacji elektrycznej przyczepy, zmian dot. wyposażenia przyczepy itp.) Najemca zobligowany jest do uzyskania zgody Wynajmującego przed dokonaniem jakichkolwiek działań.
 8. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu- uszkodzonego, brudnego ,najemca dokona opłatę równą poniesionym kosztom naprawy, mycia lub podwójnej stawki za przekroczony termin zwrotów. W przypadku wpłacenia kaucji, koszty napraw lub mycia będą potrącane bezpośrednio z kaucji.
 9. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności przyczepy.
 10. Najemca zobowiązany jest do używania przyczepy na podanej orientacyjnej trasie i obszarze RP, użytkowanie przyczepy poza granicami Polski jest dozwolone tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

§ 4 Uszkodzenia, wypadek, kradzież:

 1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży Najemca zobligowany jest do powiadomienia Wynajmującego oraz policji. Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń z drugiej strony.
 2. Najemca zobowiązany jest do podania wynajmującemu nazwisk i adresów osób zaangażowanych w wypadek, świadków zdarzenia oraz numerów rejestracyjnych uczestniczących w nim pojazdów.
 3. Nieprzestrzeganie przez Najemcę przepisów ruchu drogowego oraz warunków ubezpieczenia związane jest z poniesieniem przez niego pełnej odpowiedzialności materialnej i cywilnej za każdą wyrządzoną szkodę.
 4. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone Wynajmującemu po upływie okresu wynajmu, do których doszło podczas jego trwania.
 5. W przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek przyczyn Najemca pokryje Wynajmującemu kwotę wartości nie zwróconej przyczepy wg cen zakupu producenta, pokryje koszty przeterminowania do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz wszelkie należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu przyczepy za okres trwania całej procedury.
 6. W razie uszkodzenia przyczepy z winy Najemcy ponosi on wszelkie koszty związane z jej naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
 7. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem skradzionej przyczepy, w tym ewentualne koszty rozprawy sądowej.
 8. W razie wypadku przyczepy, gdy odszkodowanie nie przysługuje z ubezpieczenia AC najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego potrąconego z wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 9. W razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczonym umową najmu, nie uiszczenia odpowiednich należności oraz w przypadku uporczywego unikania w/w rozliczenia Najemca pokrywa 200% stawki dobowej liczonej do dnia rozliczenia i zwrotu przyczepy.
 10. W przypadku nie terminowego zwrotu najemca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych wynoszących 100% stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem np. nie wywiązania się przez wynajmującego z zawartej umowy z następnym klientem.
 11. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy w stanie nie uszkodzonym z kompletnym wyposażeniem. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw .

§ 5 Postanowienia końcowe:

 1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu przyczepy w dniu zawarcia umowy najmu. Płatność gotówką.
 2. W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.
 3. Za szkody wyrządzone przez samochód, którego właścicielem nie jest Najemca odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu wraz z Najemcą.
 4. Wynajmujący rości sobie prawo do zmian cen na wyższe (spowodowane np. wzrostem kosztów). Powyższe zmiany nie mogą być dokonywane przez Wynajmującego podczas trwania zawartej wcześniej umowy najmu.
 5. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na przekazywanie ich osobom trzecim w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych bądź prawnych.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny HELFER Hanna Tomczyk zostałaby obciążona w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze w w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić HELFER Hannie Tomczyk w/w opłaty.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości kwitując własnoręcznym podpisem